من نسبت به تو ای تنها رفیق
رفتاری بچه گانه و به دور از انصاف داشتم
من پشیمانم ولی اکنون دیگرخیلی دیر شده است

من دیگرنمیتوانم چیز هایی را که از تو فراگرفته ام به تو نشان دهم
زیرا زندگی همان دم تو را از من دور کرد

من میپرسم چرا
من میپرسم چرا
هیچکس جواب مرا نمیدهد
و من فقط میپرسم چرا

ولی ما دوباره روزی یکدیگر را خواهیم دید
و من از تو خواهم پرسید

از تو خواهم پرسید چرا
چرا باید اینطور باشد
من از تو میپرسم چرا
لطفا جوابی به من بده

سالهای فراوانی وجنگهای احمقانه ای سپری شد
تا ما یکدیگر را درک نمودیم
چرا اینطور بوده و همواره هم خواهد بود

چرا باید اینطورباشد
چرا ما درک نمیکنیم
چرا ما برای دیدن کسی که کنارمان است اینقدر نابینا هستیم

من میپرسم چرا
من میپرسم چرا
هیچکس جواب مرا نمیدهد
و من فقط میپرسم چرا

فقط به من بگویید چرا
چرا باید اینطورباشد
چرا همیشه انسانهای خوب ناپدید میشوند
من میپرسم چرا

من میپرسم چرا
من میپرسم چرا
هیچکس جواب مرا نمیدهد
و من فقط میپرسم چرا

من میپرسم چرا